>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Friluftspolitikk i valgkampen

Friluftsrådenes landsforbund ved Morten Dåsnes har sendt ut en kravliste til polititikerne i forbindelse med oppstarten av valgkampen til høsten. Ny friluftslivspolitikk har tre hovedpilarer: - Allment tilgjengelige arealer er en forutsetning for friluftsliv, og må sikres gjennom et bredt sett av virkemidler. - Friluftslivsområdene må tilrettelegges og driftes slik at de framstår som attraktive områder til bruk for hele befolkningen. - Alle barn og unge må få opplæring i, stimulering til, og tilbud om varierte friluftslivsaktiviteter.

 

Friluftsrådenes Landsforbund

Gamle Drammensv 203

1337 SANDVIKA

Tlf 6781 5180, Faks 6780 4792

E-post friluft@online.no

Internett; http://www.friluftsrad.no

Bankkonto 7874 05 76495

Organisasjonsnr 971 262 826

 

Jens Stoltenberg, Arbeiderpartiet

Erna Solberg, Høyre

Carl I Hagen, Fremskrittspartiet

Kristin Halvorsen, Sosialistisk Venstreparti

Dagfinn Høbråten, Kristelig Folkeparti

Åslaug Haga, Senterpartiet

Lars Sponheim, Venstre

 

Deres ref:

Vår ref:

Dato:  26. juli 05

 

 

KRAV TIL EN NY FRILUFTSLIVSPOLITIKK

 

Hver sommer, og spesielt i år foran valgkampen, er det stor politisk oppmerksom om friluftsliv og allemannsrett. Like sikkert er det at når traurig høstvær siger inn over landet, og politikerne sitter bøyd over utredninger, lovforslag og budsjetter, er friluftslivets fortreffelighet og behov glemt. Det har Friluftsrådenes Landsforbund (FL) sett seg lei på, og fremmer nå ei 13 punkts liste med krav til en ny friluftslivspolitikk, jfr vedlegg.

 

Ny friluftslivspolitikk har tre hovedpilarer:

- Allment tilgjengelige arealer er en forutsetning for friluftsliv, og må sikres gjennom et bredt sett av virkemidler.

- Friluftslivsområdene må tilrettelegges og driftes slik at de framstår som attraktive områder til bruk for hele befolkningen.

- Alle barn og unge må få opplæring i, stimulering til og tilbud om varierte friluftslivsaktiviteter.

 

Friluftsrådenes Landsforbund henvender seg nå til der som ledere i de politiske partiene, og ber om svar på hvilke av disse kravene dere støtter. Vi vil presentere de svarene vi mottar innen fredag 12. august.

 

Kravene og svarene vil bli presentert gjennom et samarbeid med Dagbladet, og på vår hjemmeside: www.friluftsrad.no, og i informasjonsarket Frilufts-Info.

  

Vennlig hilsen


Friluftsrådenes Landsforbund

 
Knut Erling Flataker

styreleder

Morten Dåsnes

daglig leder

 KRAV TIL EN NY FRILUFTSLIVSPOLITIKK

 

 1. Rett til fri ferdsel i strandsona må fastslås som et hovedprinsipp, men med nærmere definerte unntak i forhold til bl.a. innmark, bebodde hus og hytter, forsvars- og naturvernområder.
 2. Plan- og bygningsloven må styrkes for å ta vare på friluftsområder. Dispensasjonsadgangen til bygging i viktige natur- og friluftsområder som strandsona, langs vann og vassdrag og i snaufjellet, må innskrenkes. ”Verstingkommunene”  må fratas dispensasjonsadgangen i strandsona.
 3. Egen lovhjemmel for å ta vare på bymarker. Hensyn til friluftsliv må kunne være en del av formålet ved oppretting av naturvernområder.
 4. Arbeidet med offentlig kjøp av friluftsområder må intensiveres med økte bevilgninger over statsbudsjettet. Eget friluftsfond slik at en kan erverve strandperler av særlig kvalitet som det ikke er rom for innafor ordinært budsjett.
 5. Forsvarseiendommer, fyrstasjoner og andre offentlige eiendommer med friluftskvaliteter som ikke lenger skal brukes til sitt opprinnelige formål, må vederlagsfritt sikres som offentlige friluftslivsområder.
 6. Staten må ta medansvar for drift av friluftsområder av regional og nasjonal betydning, og midlene til drift av områder må økes i takt med at nye friluftsområder sikres. Det kan ikke forventes at små kommuner aleine skal drifte områder som brukes som ferieparadis av hele befolkningen.
 7. Forsøpling av friluftsområder må reduseres gjennom styrking av lovverket, intensivering av holdningsskapende arbeid gjennom Hold Norge rent og ved avgift/panteordning på engangsgriller.
 8. Interkommunale løsninger må stimuleres gjennom økt støtte til interkommunale friluftsråd.
 9. Støtten til friluftslivsaktivitet retta mot barn og ungdom gjennom friluftslivsorganisasjoner og friluftsråd må økes vesentlig.
 10. Handlingsplan for å legge til rette for friluftsliv for grupper som lett faller utafor ordinære tilbud, bl.a. funksjonshemma og minoritetsgrupper.
 11. Det må nedsettes et utvalg for å styrke det samla arbeidet med å fremme friluftslivsaktivitet og avklare de ulike departementenes roller og ansvar, herunder bruk av spillemidler til friluftsformål.
 12. Uteskole og ”læring i friluft” må innarbeides i læreplanene, og det må være krav om minst en times uteaktivitet i løpet av skoledagen.
 13. Friluftslivets plass i forebyggende og helsefremmende arbeidet må styrkes vesentlig

 

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools