>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
SIKRINGSPROSJEKT 2007-2010
ÅRSRAPPORT 2007
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
ÅRSRAPPORT 2007 

 

 

Sikringsprosjekt VEST

 

 

Årsrapport 2007  -   Budsjett 2008.

     

Bakgrunn for sikringsprosjektet:

Forarbeidet med å etablere prosjektet startet i siste halvår 2006, og det ble utarbeidet søknader til DN, Rogaland og Hordaland fylkeskommuner, samt fylkesmennene i begge fylker.

Det ble etablert kontakt med Jæren Friluftsråd som partner i prosjektet og årsmøtet i Friluftsrådet Vest godkjente prosjektet i arbeidsprogrammet for 2007.

Når det gjelder bakgrunnen for at Friluftsrådet Vest og Jæren Friluftsråd ville satse på dette arbeidet, viser vi til prosjektbeskrivelsen.  Prosjektet er nevnt spesielt under innledningsforedraget til politisk sekretær i MD, under åpningen av Landskonferansen i Kristiansand i slutten av mai 2007.

Arbeidet med  å sikre/kjøpe områder til friluftsformål har en sterk forankring hos sentrale friluftsmyndigheter som DN/MD, det har statsbudsjettet for 2008 vist.

 

Det ble avholdt et kontaktmøte med DN i januar 2007 i Trondheim, der Friluftsrådet Vest v/ Oddvin Øvernes og FL ved  Eva-Lill Kvisle deltok.

Formålet med møtet var å informere om bakgrunnen for søknaden og drøfte videre prioriteringer og strategier i arbeidet.  Det var et vellykket møte i forhold til den videre framdrift og strategi for arbeidet.

 

Det er lagt ned en betydelig innsats for å skape forståelse og vilje til å satse på dette prosjektet med øremerkede midler.

 

Arbeidsoppgaver

 

I slutten av april ble det gitt tilsagn på kr 300.000 fra DN til prosjektarbeidet, og noe før kom det et tilsagn fra Rogaland fylkeskommune på kr 84.000. 

 

På bakgrunn av dette og positive signaler fra fylkesmennene og Hordaland fylkeskommune, ble det vedtatt å lyse ut en prosjektstilling i juni måned.  Vedkommende som var kvalifisert takket nei til jobben, og det ble inngått et samarbeid med Agnar Naustdal som driver som konsulent, til å bistå i arbeidet med sikringsprosjektet.

Dette samarbeidet ble formalisert med en samarbeidsavtale høsten 2007. Agnar har jobbet med flere saker i løpet av siste halvår.

 

Daglig leder i Vest og Jæren har og arbeidet med flere konkrete sikringssaker, og deltatt på synfaringer, forhandlinger og møter med grunneiere.

 

Oppstartsmøte:

 

Den 28.november ble det avholdt et oppstartsmøte der alle involverte parter var invitert, jmf innkalling og utsendt møtereferat fra dette.

 

Det ble vedtatt å avholde et kontaktmøte på høsten 2008 med fylkeskommuner, fylkesmenn, DN, FL og Jæren Friluftsråd og Friluftsrådet Vest.  Dette møtet blir avholdt i sørfylket.

 

Områder:

De områdene som det har vært arbeidet mest med i 2007 er listet opp under, men det er og gjort en del forarbeid med tanke på sikring av de andre områdene på hovedoversikten.

Arbeidene med de sakene som ikke er løst, vil bli videreført i 2008 .

 

Ølbergsskogen                                                 Jæren Friluftsråd

Melsvatnet                                                                

Vistenes                                                                      

Mjølhussanden                                                  Karmøy kommune

Hemnessanden                                                  Karmøy kommune

Hålandsanden                                                    Karmøy  kommune

Vibrandsøy                                                         Haugesund kommune                                                              

Are, Steinsvikane                                              Bokn kommune

Nautøy                                                               Stord kommune

Ådlandsvatntet                                                  Stord kommune

Narravik                                                            Tysvær kommune

Mjelkeneset                                                       Sveio kommune

Gjerdevik                                                           Vindafjord kommune

Teløy                                                                  Fitjar kommune

 

 

 

REGNSKAP 2007.

Inntekter

 

DN                                                                 kr 300.000

Fylkesmannen Hordaland                            kr 100.000

Rogaland fylkeskommune,RUP                  kr   84.000

Sum                                                                kr 484.000

 

Kostnader

Eget arbeid Jæren  125 t  a kr 400               kr   50.000

Eget arbeid  Vest    470 t  a kr  400             kr  188.000

Datamatriell, bærbar PC                              kr    20.000

Reiser, kjøring                                              kr    40.000

Konsulent                                                      kr    15.000

Møter                                                            kr    12.000

Sum                                                                kr  325.000

 

 

Avsetning til 2008  kr 159.000

 

 

 

 

 


 

 

BUDSJETT 2008

 

DN tilskudd                                                 kr  300.000

Fylkesmannen Hordaland(skj.midler)       kr  100.000

Hordaland fylkeskommune                        kr    40.000

Rogaland fylkeskommune                          kr  150.000

Fylkesmannen i Rogaland                          kr            0

Bruk avsetning                                            kr  159.000

 

Sum                                                              kr 749.000

 

 

KOSTNADER

 

Kjøp av tjenester/engasjerte                       kr   500.000

Advokatutgifter                                            kr     50.000

Reiser/møter                                                 kr     50.000

Matriell                                                         kr     25.000

Eget arbeid Jæren/Vest                               kr   124.000

 

Sum                                                               kr   749.000   

 

Kommentar til budsjettet 2008.

 

Prosjektet vil ha høy prioritet i arbeidsprogrammet for friluftsråden i 2008,  det er fremmet søknad om tilskudd fra DN og Rogaland Fylkeskommune ved RUP-midler.  Hordaland fylkeskommune har gitt uttrykk for at de vil støtte prosjektet, signaler om det var vi og mottatt fra Fylkesmannen i Hordaland(skjønnsmidler).

Samtlige involverte kommuner vil bli holdt løpende orientert om arbeidet, og samarbeidet med FL/DN og fylkesmenn og fylkeskommuner vil bli videreført

           

Det vil være rom for å øke innsatsen med kjøp av tjenester av flere personer som kan jobbe konkret med dette, og utvide tjenestekjøpet fra Agnar Naustdal som vi har et samarbeid med nå.

 

Budsjett vil bli justert når vi har fått svar på søknader fra de involverte parter.

 

 

Vi imøteser et godt samarbeid i 2008 når det gjelder dette viktige arbeidet.

 

 

 

Friluftsrådet Vest                             Jæren Friluftsråd

Oddvin Øvernes (s)                             Bjørn Hille (s)

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools